POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ( RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych wskazanych w formularzu jest Digital Development Group Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
  2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji i udziału w rozgrywkach esportowych realizowanych przez administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dziesięciu lat od zakooczenia konferencji;
  4. Przysługuje Pani/Panu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rejestracji i udziału w w rozgrywkach prowadzonych przez administratora;
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  • Administrator danych nie zamierza przekazywad danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Masz pytania? Napisz!